Phát lại đá gà CPC4 ngày 06-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:32
Trường đấu CPC4

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC4

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:49
Trường đấu CPC4

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:19
Trường đấu CPC4

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC4

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC4

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC4

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC4

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC4

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC4

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:40
Trường đấu CPC4

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:29
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:12:54
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:56
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:37
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:09
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:12:56
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:54
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:35
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:32
Trường đấu CPC4

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu CPC4

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:42
Trường đấu CPC4

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:44
Trường đấu CPC4

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:11
Trường đấu CPC4

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC4

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC4

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu CPC4

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:37
Trường đấu CPC4