Phát lại đá gà CPC2 ngày 07-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:52
Trường đấu CPC2

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu CPC2

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC2

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC2

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:57
Trường đấu CPC2

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:46
Trường đấu CPC2

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC2

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:04
Trường đấu CPC2

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:34
Trường đấu CPC2

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC2

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC2

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu CPC2

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu CPC2

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:34
Trường đấu CPC2

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC2

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu CPC2

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC2

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:06:58
Trường đấu CPC2

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu CPC2

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC2

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:10
Trường đấu CPC2

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:54
Trường đấu CPC2

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu CPC2

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC2

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu CPC2

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu CPC2

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu CPC2

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC2

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:20
Trường đấu CPC2

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC2

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu CPC2

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:13
Trường đấu CPC2

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:31
Trường đấu CPC2

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu CPC2

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC2

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu CPC2

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:20
Trường đấu CPC2