Phát lại đá gà CPC3 ngày 06-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:42
Trường đấu CPC3

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC3

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:52
Trường đấu CPC3

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu CPC3

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC3

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC3

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu CPC3

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:40
Trường đấu CPC3

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC3

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:30
Trường đấu CPC3

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu CPC3

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:08
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:23
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:52
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:28
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC3

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:47
Trường đấu CPC3

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC3

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu CPC3

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:49
Trường đấu CPC3

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu CPC3

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:44
Trường đấu CPC3

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC3

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu CPC3

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC3

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:40
Trường đấu CPC3

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC3

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC3

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC3

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC3

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC3

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:07
Trường đấu CPC3

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC3

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu CPC3

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu CPC3

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC3

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:25
Trường đấu CPC3

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu CPC3

Trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:15:30
Trường đấu CPC3

Trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:03
Trường đấu CPC3

Trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC3

Trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:39
Trường đấu CPC3

Trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu CPC3

Trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:54
Trường đấu CPC3

Trận 48

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu CPC3

Trận 49

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu CPC3