Phát lại đá gà CPC3 ngày 05-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:20
Trường đấu CPC3

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC3

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC3

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:05
Trường đấu CPC3

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:26
Trường đấu CPC3

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC3

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC3

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC3

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC3

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC3

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC3

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:37
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC3