Phát lại đá gà CPC1 ngày 06-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:51
Trường đấu CPC1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu CPC1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu CPC1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:42
Trường đấu CPC1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:17
Trường đấu CPC1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:24
Trường đấu CPC1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:08
Trường đấu CPC1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:55
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu CPC1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:57
Trường đấu CPC1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu CPC1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:16
Trường đấu CPC1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu CPC1