Phát lại đá gà CPC4 ngày 28-06-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC4

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC4

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu CPC4

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC4

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC4

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:49
Trường đấu CPC4

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:04
Trường đấu CPC4

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC4

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:24
Trường đấu CPC4

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:06
Trường đấu CPC4

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:17
Trường đấu CPC4

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:46
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:57
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:38
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:31
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:31
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:06
Trường đấu CPC4

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:20
Trường đấu CPC4