Phát lại đá gà CPC4 ngày 23-06-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu CPC4

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:34
Trường đấu CPC4

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu CPC4

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC4

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:35
Trường đấu CPC4

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu CPC4

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:10
Trường đấu CPC4

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:04
Trường đấu CPC4

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC4

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:59
Trường đấu CPC4

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu CPC4

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:37
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:23
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC4