Phát lại đá gà CPC4 ngày 21-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC4

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC4

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu CPC4

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC4

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu CPC4

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:17:46
Trường đấu CPC4

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:28
Trường đấu CPC4

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu CPC4

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:23
Trường đấu CPC4

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:00
Trường đấu CPC4

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC4

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:38
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:03
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:18:33
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:15
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:36
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:35
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:07:16
Trường đấu CPC4

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu CPC4

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC4

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC4

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:12
Trường đấu CPC4

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC4

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:47
Trường đấu CPC4

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC4

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu CPC4

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC4