Phát lại đá gà CPC4 ngày 19-05-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu CPC4

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC4

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC4

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:04
Trường đấu CPC4

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:39
Trường đấu CPC4

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC4

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:11
Trường đấu CPC4

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:12
Trường đấu CPC4

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC4

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu CPC4

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:05
Trường đấu CPC4

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:22
Trường đấu CPC4

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC4

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC4

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:12:14
Trường đấu CPC4

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu CPC4

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:33
Trường đấu CPC4

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:46
Trường đấu CPC4

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:51
Trường đấu CPC4

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu CPC4

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:13:55
Trường đấu CPC4

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC4

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC4

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC4

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:54
Trường đấu CPC4