Phát lại đá gà CPC3 ngày 11-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu CPC3

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:03
Trường đấu CPC3

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC3

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC3

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu CPC3

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC3

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:11:42
Trường đấu CPC3

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:03
Trường đấu CPC3

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC3

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC3

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:27
Trường đấu CPC3

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:12
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:13
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:32
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:04
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC3

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC3

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:16
Trường đấu CPC3

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu CPC3

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC3

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC3

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:55
Trường đấu CPC3

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC3

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC3

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:40
Trường đấu CPC3

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu CPC3

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu CPC3

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC3

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:51
Trường đấu CPC3

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC3

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:41
Trường đấu CPC3

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu CPC3

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu CPC3

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC3

Trận 39

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:32
Trường đấu CPC3

Trận 40

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:56
Trường đấu CPC3

Trận 41

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC3

Trận 42

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:39
Trường đấu CPC3

Trận 43

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:40
Trường đấu CPC3

Trận 44

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC3

Trận 45

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu CPC3

Trận 46

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu CPC3

Trận 47

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC3

Trận 48

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:27
Trường đấu CPC3

Trận 49

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu CPC3

Trận 50

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu CPC3