Phát lại đá gà CPC3 ngày 02-05-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:10
Trường đấu CPC3

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC3

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC3

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC3

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC3

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC3

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC3

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:38
Trường đấu CPC3

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:01
Trường đấu CPC3

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:55
Trường đấu CPC3

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC3

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:14
Trường đấu CPC3

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu CPC3

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC3

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC3

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC3

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:38
Trường đấu CPC3

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC3

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC3

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC3

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:53
Trường đấu CPC3

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu CPC3

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu CPC3

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC3

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC3

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC3

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC3

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:21
Trường đấu CPC3

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:18
Trường đấu CPC3

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC3

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC3

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu CPC3

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC3

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:02
Trường đấu CPC3

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:02
Trường đấu CPC3

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC3

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC3