Phát lại đá gà CPC2 ngày 12-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:14:57
Trường đấu CPC2

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC2

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:26
Trường đấu CPC2

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:49
Trường đấu CPC2

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu CPC2

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:17
Trường đấu CPC2

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:41
Trường đấu CPC2

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:25
Trường đấu CPC2

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC2

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:40
Trường đấu CPC2

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:20
Trường đấu CPC2

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC2

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC2

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC2

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu CPC2

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC2

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC2

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:47
Trường đấu CPC2

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:46
Trường đấu CPC2

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:46
Trường đấu CPC2