Phát lại đá gà CPC2 ngày 02-06-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC2

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC2

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu CPC2

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu CPC2

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC2

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:36
Trường đấu CPC2

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:50
Trường đấu CPC2

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:52
Trường đấu CPC2

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:54
Trường đấu CPC2

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC2

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:48
Trường đấu CPC2

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu CPC2

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:20
Trường đấu CPC2

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:08
Trường đấu CPC2

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:49
Trường đấu CPC2

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:18
Trường đấu CPC2

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC2

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:38
Trường đấu CPC2

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC2

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC2

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:31
Trường đấu CPC2

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu CPC2

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu CPC2

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC2

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:12:30
Trường đấu CPC2

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:06:38
Trường đấu CPC2

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:46
Trường đấu CPC2

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC2

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC2

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:57
Trường đấu CPC2

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:20
Trường đấu CPC2

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:14
Trường đấu CPC2

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:41
Trường đấu CPC2

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:09
Trường đấu CPC2

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:46
Trường đấu CPC2

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:58
Trường đấu CPC2

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC2

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC2