Phát lại đá gà CPC1 ngày 29-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:08:29
Trường đấu CPC1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu CPC1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu CPC1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu CPC1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:59
Trường đấu CPC1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:49
Trường đấu CPC1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:49
Trường đấu CPC1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:12
Trường đấu CPC1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:54
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:54
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:11:43
Trường đấu CPC1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:50
Trường đấu CPC1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:14
Trường đấu CPC1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:04
Trường đấu CPC1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu CPC1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:35
Trường đấu CPC1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:24
Trường đấu CPC1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu CPC1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:40
Trường đấu CPC1

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:24
Trường đấu CPC1

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:03
Trường đấu CPC1

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC1

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:09:09
Trường đấu CPC1

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:06
Trường đấu CPC1

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:47
Trường đấu CPC1

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:29
Trường đấu CPC1

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu CPC1