Phát lại đá gà CPC1 ngày 20-05-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:12
Trường đấu CPC1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:17
Trường đấu CPC1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu CPC1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:34
Trường đấu CPC1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:17
Trường đấu CPC1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:37
Trường đấu CPC1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:45
Trường đấu CPC1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu CPC1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:10:43
Trường đấu CPC1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:09
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:00
Trường đấu CPC1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu CPC1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:20
Trường đấu CPC1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:46
Trường đấu CPC1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:20
Trường đấu CPC1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:26
Trường đấu CPC1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:15
Trường đấu CPC1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:09:12
Trường đấu CPC1

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC1

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu CPC1

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC1

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:13
Trường đấu CPC1

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:19
Trường đấu CPC1

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:03
Trường đấu CPC1

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:11:49
Trường đấu CPC1

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:57
Trường đấu CPC1