Phát lại đá gà CPC1 ngày 11-05-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu CPC1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:07
Trường đấu CPC1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu CPC1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:04
Trường đấu CPC1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:05
Trường đấu CPC1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu CPC1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:25
Trường đấu CPC1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:14
Trường đấu CPC1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:41
Trường đấu CPC1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:48
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu CPC1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu CPC1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:13
Trường đấu CPC1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu CPC1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:10
Trường đấu CPC1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:39
Trường đấu CPC1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:14
Trường đấu CPC1

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:54
Trường đấu CPC1

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:40
Trường đấu CPC1

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC1

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:17:48
Trường đấu CPC1

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:01
Trường đấu CPC1

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:01:45
Trường đấu CPC1