Phát lại đá gà CPC1 ngày 11-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:36
Trường đấu CPC1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu CPC1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:51
Trường đấu CPC1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:44
Trường đấu CPC1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:54
Trường đấu CPC1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:43
Trường đấu CPC1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:04
Trường đấu CPC1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:45
Trường đấu CPC1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:59
Trường đấu CPC1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:51
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:10
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:18
Trường đấu CPC1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:05
Trường đấu CPC1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:58
Trường đấu CPC1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:29
Trường đấu CPC1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:08
Trường đấu CPC1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:53
Trường đấu CPC1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC1