Phát lại đá gà CPC1 ngày 07-05-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:31
Trường đấu CPC1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:12
Trường đấu CPC1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:48
Trường đấu CPC1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:22
Trường đấu CPC1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:54
Trường đấu CPC1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:35
Trường đấu CPC1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:13
Trường đấu CPC1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:21
Trường đấu CPC1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:31
Trường đấu CPC1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:40
Trường đấu CPC1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:01
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:09
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:16
Trường đấu CPC1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu CPC1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:09
Trường đấu CPC1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:18
Trường đấu CPC1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:50
Trường đấu CPC1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:59
Trường đấu CPC1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu CPC1

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC1

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC1

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC1