Phát lại đá gà CPC1 ngày 06-06-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:54
Trường đấu CPC1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:08
Trường đấu CPC1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:13:32
Trường đấu CPC1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:46
Trường đấu CPC1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:20
Trường đấu CPC1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:56
Trường đấu CPC1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:09:20
Trường đấu CPC1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:10:43
Trường đấu CPC1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:41
Trường đấu CPC1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:16
Trường đấu CPC1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:34
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu CPC1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu CPC1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:51
Trường đấu CPC1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:37
Trường đấu CPC1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:43
Trường đấu CPC1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:59
Trường đấu CPC1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:19
Trường đấu CPC1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:41
Trường đấu CPC1

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC1