Phát lại đá gà CPC1 ngày 04-05-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:01
Trường đấu CPC1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:57
Trường đấu CPC1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:25
Trường đấu CPC1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu CPC1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:03:15
Trường đấu CPC1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:53
Trường đấu CPC1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:12
Trường đấu CPC1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:53
Trường đấu CPC1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu CPC1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:53
Trường đấu CPC1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:54
Trường đấu CPC1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:42
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:14:25
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:00
Trường đấu CPC1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:11
Trường đấu CPC1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:11:38
Trường đấu CPC1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:10:15
Trường đấu CPC1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:08:29
Trường đấu CPC1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:55
Trường đấu CPC1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:33
Trường đấu CPC1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:48
Trường đấu CPC1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:23
Trường đấu CPC1

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu CPC1

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC1

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:35
Trường đấu CPC1