Phát lại đá gà CPC1 ngày 02-05-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:39
Trường đấu CPC1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:28
Trường đấu CPC1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:43
Trường đấu CPC1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:06
Trường đấu CPC1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:30
Trường đấu CPC1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:16
Trường đấu CPC1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:44
Trường đấu CPC1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:27
Trường đấu CPC1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:00
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:07
Trường đấu CPC1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:02
Trường đấu CPC1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:47
Trường đấu CPC1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:28
Trường đấu CPC1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:07
Trường đấu CPC1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:44
Trường đấu CPC1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:56
Trường đấu CPC1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:29
Trường đấu CPC1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu CPC1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:47
Trường đấu CPC1

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:16
Trường đấu CPC1

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:51
Trường đấu CPC1

Trận 26

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:54
Trường đấu CPC1

Trận 27

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:24
Trường đấu CPC1

Trận 28

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:08:08
Trường đấu CPC1

Trận 29

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:33
Trường đấu CPC1

Trận 30

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:29
Trường đấu CPC1

Trận 31

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC1

Trận 32

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:46
Trường đấu CPC1

Trận 33

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:22
Trường đấu CPC1

Trận 34

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:42
Trường đấu CPC1

Trận 35

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu CPC1

Trận 36

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:34
Trường đấu CPC1

Trận 37

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:05:26
Trường đấu CPC1

Trận 38

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:13:38
Trường đấu CPC1