Phát lại đá gà CPC1 ngày 02-04-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:40
Trường đấu CPC1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:50
Trường đấu CPC1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:02:13
Trường đấu CPC1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:11
Trường đấu CPC1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:07:58
Trường đấu CPC1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:41
Trường đấu CPC1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala Hòa
Thời lượng 00:07:32
Trường đấu CPC1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:29
Trường đấu CPC1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:37
Trường đấu CPC1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:56
Trường đấu CPC1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:30
Trường đấu CPC1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:12
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:03:30
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:06:51
Trường đấu CPC1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:50
Trường đấu CPC1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:28
Trường đấu CPC1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:46
Trường đấu CPC1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:04:53
Trường đấu CPC1

Trận 19

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:35
Trường đấu CPC1

Trận 20

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:36
Trường đấu CPC1

Trận 21

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:12:35
Trường đấu CPC1

Trận 22

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC1

Trận 23

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:11:04
Trường đấu CPC1

Trận 24

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu CPC1

Trận 25

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:07:01
Trường đấu CPC1