Phát lại đá gà CPC1 ngày 01-06-2024, có bình luận tiếng Việt

Trận 1

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:09
Trường đấu CPC1

Trận 2

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:00
Trường đấu CPC1

Trận 3

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:21
Trường đấu CPC1

Trận 4

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:44
Trường đấu CPC1

Trận 5

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:01:52
Trường đấu CPC1

Trận 6

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:02:09
Trường đấu CPC1

Trận 7

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:05
Trường đấu CPC1

Trận 8

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:04:30
Trường đấu CPC1

Trận 9

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:03:50
Trường đấu CPC1

Trận 10

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:22
Trường đấu CPC1

Trận 11

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:06:23
Trường đấu CPC1

Trận 12

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:01:33
Trường đấu CPC1

Trận 13

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:19
Trường đấu CPC1

Trận 14

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:00:55
Trường đấu CPC1

Trận 15

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:05:58
Trường đấu CPC1

Trận 16

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:14:44
Trường đấu CPC1

Trận 17

Chi Tết
Meron vs Wala MERON thắng
Thời lượng 00:02:26
Trường đấu CPC1

Trận 18

Chi Tết
Meron vs Wala WALA thắng
Thời lượng 00:00:45
Trường đấu CPC1